Statuten Vespa for Life vzw

Titel I – Naam, zetel, doel, duur

Art. 1. De naam van de vereniging zonder winstoogmerk luidt Vespa for Life. De vereniging heeft geen benaming die bestaat uit een letterwoord. De vereniging zal op het internet opereren onder de domeinen vespaforlife.eu en/of vespaforlife.org en/of de schermnaam Vespa for Life.

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd aan de Brittenlaan 29 te 8470 Gistel. Hij kan slechts verplaatst worden op voorstel van de Raad van Bestuur, door de Algemene Vergadering mits deze de regels in acht neemt, zoals vereist voor een statutenwijziging en beschreven in de statuten.

Art. 3. De vereniging stelt zich tot doel caritatieve acties op het getouw te zetten voor diverse maatschappelijke en/of socio-culturele verenigingen en/of organisaties. Om die doeleinden te bereiken kan de vereniging alle handelingen stellen, zowel op het Belgische grondgebied als op dat van een andere lidstaat van de Europese Unie als in derde landen, en kan ze eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel mee kunnen helpen verwezenlijken.

Art. 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Titel II – Leden

Art.5. Het aantal leden is onbeperkt.

Art.6. De Algemene Vergadering aanvaardt de leden voor een periode van één jaar. Het lidmaatschap is hernieuwbaar. De leden worden aanvaard door de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur. De aanvaarding van het nieuwe lid kan enkel mits een meerderheid van twee derde van de stemmen beslist worden door de Algemene Vergadering.

Art.7. Elk lid van de vereniging onderschrijft de doeleinden van de vereniging. Elk lid heeft respect en eerbied voor de Belgische grondwet en alle van toepassing zijnde decreet-, wet- en regelgeving. Elk lid zal de naam en werking van de vereniging respecteren en verdedigen.

Art.8. De leden zijn al dan niet verplicht tot een financiële bijdrage. Het jaarlijkse lidgeld wordt bepaald door de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur. De leden kunnen een onkostenvergoeding krijgen na beslissing met een meerderheid van stemmen door de Raad van Bestuur.

Art.9. Elk lid kan ten alle tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk ter kennis worden gebracht van de Raad van Bestuur. Het ontslag gaat slechts in vanaf het ogenblik dat de Algemene Vergadering kennis heeft genomen van het ontslag van het lid. Elk lid kan te allen tijde uitgesloten worden uit de vereniging. De uitsluiting wordt beslist door de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, en dit met een meerderheid van twee derde van de stemmen. Deze maatregel treedt onmiddellijk in werking. Bij hoogdringendheid kan de Raad van Bestuur het lid tijdelijk schorsen tot de dag volgend op de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Art.10. Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen nooit teruggave of vergoeding voor verrichte inbrengsten vorderen.

Titel III – Raad van Bestuur

Art.11. De vereniging wordt bestuurd en beheerd door een Raad van Bestuur van minimum drie leden en van maximum tien leden, allen lid van de vereniging. De Bestuurders kunnen geen bestuursfuncties opnemen in verenigingen met een gelijkaardig doel of in verenigingen die gelijkaardige activiteiten organiseren of handelingen stellen tenzij met toestemming van de Algemene Vergadering.

Art.12. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd voor een duur van vijf jaar, door de Algemene Vergadering, en zijn er ten alle tijde door hen afzetbaar. Het mandaat van elk lid van de Raad van Bestuur is hernieuwbaar.

Art.13. De Raad van Bestuur duidt onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Hij kan tevens voorzien in elke functie die noodzakelijk is voor de goede werking van de vereniging. De voorzitter van de Raad van Bestuur is tevens de voorzitter van de Algemene Vergadering. Voornoemde drie bestuursfuncties zijn niet cumuleerbaar.

Art.14. De Bestuurders blijven bij vrijwillig ontslag in functie tot voorzien is in hun vervanging.

Art.15. De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee leden van de Raad van Bestuur. De oproeping bevat de agenda van de vergadering. De oproeping moet verzonden worden ten minste acht dagen vóór de bijeenkomst. De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze verhinderd of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de jongste van de aanwezige Bestuurders.

Art.16. De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen indien ten minste de helft plus één van de Bestuurders aanwezig zijn. Indien het aantal Bestuurders drie bedraagt dienen ten minste twee Bestuurders aanwezig te zijn om geldig te vergaderen. Indien er niet geldig kan beraadslaagd worden zal er binnen de maand opnieuw een vergadering belegd worden met dezelfde dagorde, die ten minste acht dagen op voorhand bezorgd moet worden aan de leden. Op deze vergadering kan er geldig beraadslaagd worden ongeacht het aantal aanwezigen. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Aan de dagorde kunnen punten worden toegevoegd indien ten minste de helft plus één van de aanwezige leden hiermee akkoord gaan.

Art.17. Een Bestuurder kan zich op een Raad van Bestuur laten vertegenwoordigen door een andere Bestuurder op basis van een schriftelijke volmacht. Elke Bestuurder kan slechts één ander lid van de Raad van Bestuur vertegenwoordigen.

Art.18. Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris. De notulen worden bijgehouden op de zetel van de vereniging. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis van deze Bestuurders kunnen twee andere Bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.

Art.19. De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering. Hij treedt op als eiser en verweerder in alle rechtsgedingen en beslist over het dan niet aanvaarden van rechtsmiddelen.

De Raad van Bestuur kan, op zijn verantwoordelijkheid, bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken overdragen aan één of meerdere personen, al dan niet lid van de vereniging.

De Raad van Bestuur stelt tevens het huishoudelijk reglement van de vereniging op en legt deze ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voor. De bepalingen opgenomen in het huishoudelijk reglement zijn bindend voor de leden van de vereniging.

Art.20. Indien zij schriftelijk gemachtigd worden door de Raad van Bestuur kunnen twee Bestuurders, of één of meerdere personen, de vereniging binden door hun handtekening.

Titel IV – Algemene Vergadering

Art.21. De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur. Indien deze verhinderd of afwezig is, wordt de Algemene Vergadering voorgezeten door de secretaris of indien beiden belemmerd of afwezig zijn, door de jongste van de aanwezige Bestuurders.

Een lid kan zich door een ander lid op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen.

Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen.

Elk lid beschikt over één stem op de Algemene Vergadering.

Art.22. Enkel en alleen de Algemene Vergadering is bevoegd voor het wijzigen van de statuten, het benoemen en het ontslaan van de Bestuurders, het goedkeuren van de rekeningen en de begrotingen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging en het uitsluiten van een lid.

Art.23. De Algemene Vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de Raad van Bestuur of door de voorzitter. Zij moet ten minste éénmaal per jaar worden bijeengeroepen respectievelijk voor de goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting voor het komend jaar.

Art.24. De Raad van Bestuur of de voorzitter is verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen wanneer ten minste één vijfde van de leden daarom verzoekt, binnen de maand na ontvangst van het verzoek.

Art.25. De oproepingen tot de Algemene Vergadering moeten, om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter, of twee beheerders, of ten minste één vijfde van de leden. Alle leden moeten worden opgeroepen ten minste acht dagen vóór de vergadering.

Art.26. De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door ten minste één vijfde van de leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit schrijven moet uiteraard door één vijfde van de werkende leden ondertekend zijn en ten minste twee dagen vóór de vergadering overhandigd worden aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. 

Onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen er tijdens de vergadering zelf aan worden toegevoegd, indien ten minste de helft plus één van de aanwezigen en vertegenwoordigde leden het hiermee akkoord zijn.

Art.27. De Algemene Vergadering vergadert geldig, behoudens andere aanduidingen in deze statuten of geregeld bij de wet van 27 juni 1921 en de wet van 18 april 2002, indien ten minste de helft plus één van de leden aanwezig vertegenwoordigd zijn.

In alle gevallen worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid, behoudens andere aanduidingen in de statuten of de wet van 27 juni 1921 of de wet van 18 april 2002.

Art. 28. De statuten kunnen worden gewijzigd indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien ten minste een twee derde meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan beslist worden tot een tweede bijeenkomst, zoals bepaald in artikel 25; deze vergadering zal een geldig besluit kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Een door deze tweede vergadering genomen besluit tot wijziging van de statuten zal door de burgerlijke rechtbank worden bekrachtigd.

Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van twee derde der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist, ook bij de tweede Algemene Vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met eenparigheid van stemmen worden besloten.

Art.29. Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor de wijziging van het doel vereist.

Art.30. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet deze persoon per aangetekend schrijven worden uitgenodigd opdat hij in zijn verdediging zou kunnen voorzien. De voorwaarden tot verdediging worden bepaald in het huishoudelijk reglement.

Art.31. Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris. De notulen worden bijgehouden op de zetel van de vereniging. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en door de secretaris of door twee Bestuurders en bij ontstentenis hiervan, door twee leden van de Algemene Vergadering.

Titel V – Rekeningen, begrotingen

Art.32. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december . De Raad van Bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting voor het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd.

Titel VI – Ontbinding, vereffening

Art.33. Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de Algemene Vergadering tot ontbinding besluiten, overeenkomstig de artikelen 28 en 29 van de statuten. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, minimum twee vereffenaars. Zij bepaalt tevens de bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

Art.34. Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, is de wet van 27 juni 1921 en deze van 18 april 2002 toepasselijk.

Titel VII – Overgangsbepaling

Art.35. Het eerste mandaat van de leden van de Algemene Vergadering loopt tot 31 december 2025.

Art.36. Het eerste mandaat van de leden van de Raad van Bestuur loopt tot 31 december 2026.